Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नाबालक परिचय पत्रको निवेदन ढाँचा

7 महिना अगाडी

2076-08-13


प्रिन्ट गर्दा नेपाली कागजमा एउटै पानामा अगाडी र पछाडी हुने गरी गर्नु पर्ने छ

Attached Files