Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
ऐन नियम संग्रह

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

ऐन नियम संग्रह

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र 2080-01-03

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरू / प्रमाणहरू

लाग्ने समय

शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/ शाखा

गुनासो सुन्‍ने अधिकारी

शान्ति सुरक्षा

शान्ति सुरक्षा,

ठाडो उजुरी

●  शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन वा जानकारी

●  व्यहोरा सहितको ठाडो उजुरी र नागरिकताको फोटोकपी

तुरुन्त

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ. र शाखा हेर्ने नायव सुव्बा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नागरिकता

वंशज नेपाली नागरिकता

●  अनुसूची १ को फारममा न.पा./गा.पा.को वडाको सिफारिस

●  वुवा र आमाको नागरिकताको फोटोकपी

●  वुवा, आमा वा वंशज तर्फ नाता खुल्ने कागजात सहित तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सनाखत

●  जन्ममिति खुल्ने प्रमाण (शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्मदर्ता)

   (एस.ई.ई. वा सो भन्दा माथि उत्तीर्ण गरेकाको हकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनिवार्य)

●  उक्त प्रमाणहरू पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने प्रमाणहरू: विवाहित महिलाको हकमा पति नागरिकता प्रमाणपत्र, माइतीतर्फको वंशज (बाबु, आमा, दाजु, भाई) खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पति वा वंशज तर्फ तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको सनाखत

●  वसाईसराई गरी आउनेको हकमा वसाईंसराईंको प्रमाणपत्र

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ‍(महिलाका लागि)

●  अनुसूची ७ को फारममा न‍‍.पा./गा.पा. वडाको सिफारिस

●  पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र र विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ‍(हुलाकको छाप सहित)

●  पतिको सनाखत, पति नभएमा नाता खुल्ने प्रमाण सहित नजिकको नातेदार (ससूरा, सासू, जेठाजु र देवर) को सनाखत

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(क) नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 

 

 

 

(ख) नेपाली नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपि

 

●  तोकिएको ढाँचा अनुसारको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनुसूची फारममा पूरा विवरण भरी गा.पा./न.पा. वडाको सिफारिस ‍(नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर वा जारी मिति खुलेको हुनु पर्ने)

● हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

 

(ख) को हकमा थप कागजातहरू :

●  वसाईंसराईं गरी आएका अन्य जिल्लाहरूबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिका हकमा वसाईंसराईं दर्ताको प्रमाणपत्र

●  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प र विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पति वा एकाघरको ससुरा वा सासू वा जेठाजु वा देवरको नाता खुल्ने प्रमाण सहित सनाखत

●  दलितहरूको थर परिवर्तन गर्नु परेमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट प्रकाशित थर सूचीमा रहेको थर बमोजिम हुनेगरी वडा कार्यालयको यकीन सिफारिस

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१३ को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नावालक परिचयपत्र

●  तोकिएको ढाँचाको निवेदन नेपाली कागजमा

●  बुवा र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र फोटोकपी

●  वसाईंसराईं गरी आउनेको हकमा वसाईंसराईंको प्रमाणपत्र

●  जन्ममिति खुल्ने प्रमाण ‍(शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्मदर्ता )

●  कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस

●  नावालकको हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने सिफारिस पत्रमा प्रमाणित गरिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

●  नावालक परिचयपत्र हराई वा झुत्रो भई प्रतिलिपि लिनु पर्ने भएमा सिफारिस तथा सक्कलै झुत्रो तथा व्यहोरा खुल्ने प्रमाण

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१३ को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राहदानी

राहदानी

●  

विद्युतीय राहदानी https://emrtds.nepalpassport.gov.np वाट आफैले आवेदन गर्न सकिन्छ।

 • पहिलो पटक वा हस्त लिखत पासपोर्टको लागि First Issuance छान्ने
 • एक वर्ष भन्दा कम म्याद भएको वा म्याद सकिएको लाई Renew छान्ने। एक वर्ष भन्दा बढी म्याद भएको पासपोर्टको नवीकरण Renew गरिने छैन ।
 • च्याटिएको विग्रेको पासपोर्टको लागि Replacement/ Damage छान्ने । एक वर्ष भन्दा बढी म्याद भएको पासपोर्टले Replacement छान्नु पर्छ ।
 • हराएकोमा Lost छान्ने । पासपोर्ट नम्बर र जारी मिति (Issue Date) थाहा भएको हुनुपर्छ ।
 • पासपोर्टको प्रकारमा Ordinary 34 pages छान्ने   ।
 • गलत प्रकार वा म्याद नसकि नवीकरण गरीने छैन ।
 • Appointment District  Nuwakot  छान्ने ।
 • विवरण भर्दा हिज्य (Spelling), तिथि मिति (Dates), नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) वा प्रमाण कागजात (नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नावालक परिचय पत्र, विवाह दर्ता इत्यादी) मा भन्दा विवरण फरक छ छैन एकिन गर्नु पर्छ ।

२.  कागजातहरु स्पष्ट बुझिने गरी ३०० के.वी. भन्दा सानो साईजमा कागजातको भाग मात्र देखिने गरी Crop गरी अपलोड गर्नु अनिवार्य छ ।सक्कल कागजात च्याटिएको, अक्षर मेटिएको, धमिलो भएमा सम्बन्धित निकायबाट नयाँ बनाएर मात्र स्क्यान गर्नु पर्छ । अनिवार्य अपलोड गर्नु पर्ने कागजातहरु:-

 • सक्कल नागरिकताको अगाडी र पछाडीको भाग
 • राष्ट्रिय परिचयपत्र (Verification भएको प्रति)
 • विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • नावालकको हकमा जन्मदर्ता, नाबालक परिचयपत्र, वुवा र आमाको नागरिकता
 • आकस्मिक सम्पर्क व्यक्तिसंग नाता खुल्ने कागजात

३.  अनलाईन निवेदनमा तोकिएको मिति र समयमा मात्र सवै सक्कल कागजात सहित फोटो खिचाउन आउनुपर्छ।तोकिएको मिति भन्दा अगाडि वा पछाडी Enrollment गरिने छैन।तोकिएको समय भन्दा अगाडि आएमा धेरै वेर कुर्नु पर्ने हुन्छ । सक्कल कागजात नल्याएमा काम हुँदैन ।

४.  फोटो खिच्न आउँदा गरगहना (जस्तै नाकको फुली, झुम्का टप, टिका, सिन्दुर) वा अन्य मेकअप नलगाई आउनुपर्छ वा फुकाल्नु पर्छ। हातका औलाहरुमा घाउ, काटेको, छाला उप्केको वा सुख्खा हुनु हुँदैन ।

५.  फोटो खिच्न आउँदा मुख छोपिने दारी वा अनुहारमा कुनै घाउ खटिरा हुनु हुँदैन। कपाल लामो वा ठाडो हुनु हुँदैन ।

६.  फोटो खिच्न आउँदा सादा र हल्का रंगको घाँटी नछेकिने औपचारीक लुगा लगाउनु पर्छ ।

७.  कुनै कारणवस पासपोर्टको आवेदन अस्वीकृत (Reject) भएमा पुन: अनलाइन आवेदन भरी समय (Appointment) लिनु पर्नेछ। आवेदन अस्वीकृत हुने मुख्य कारणहरु

 • विवरणमा त्रुटी भएमा
 • फोटो खिच्दा बसाइ र हेराइको कारण फोटो ICOA Standard अनुसारको नभएमा
 • पुरानो पासपोटको विवरण लुकाएमा
 • पासपोट आवेदनको प्रकार, पाना गलत छानेमा
 • तोकिएको राजश्व दाखिला भएमा
 • आवेदनको विवरण नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नाबालक परिचयपत्र, वुवा र आमाको नागरिकता इत्यादी संग नभिडेमा वा यी कागजातमा एकै विवरण फरक फरक उल्लेख भएमा ।
 • सम्पुर्ण कागजात तोकिएको महलमा स्पष्ट बुझिने गरी Upload नगरेमा
 • अन्य

८.  पासपोर्ट प्राप्त नगरी विदेश यात्राको लागि भिषा आवेदन वा टिकट बुकिङ्ग नगर्नुहोला ।

९.  कुनै व्यक्ति वा साइबरले अनधिकृत रुपमा बुकिङ्ग होल्ड गरेको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभागमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ ।

१०.  द्रुत राहदानी (Emergency) को लागि आफ्ना जरुरी पुष्टि हुने कागजपत्र सहित सिधै राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

 

राहदानी विभागबाट प्राप्‍त हुनासाथ

सामान्य रु.५,०००।-

१० बर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा उल्लेखित राजश्वको आधा लाग्नेछ।

हराएमा र झुत्रो भएमा उल्लेखित राजश्वमा थप रु. ५,०००।- लाग्नेछ

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०८)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी / राहदानी विभाग

प्रमाणित सिफारिस

नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योयताको प्रमाणपत्रमा थर, उमेर, ठेगाना फरक परेको विवरण सम्बन्धी

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा. वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि

●  राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड (साविक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय)/क्षे.शि.नि.मा व्यहोरा सच्याउन सिफारिस गर्नुपर्दा एस.ई.ई. उत्तीर्ण गरेको ६ महिना भित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सिफारिस सहित आवेदन दिई सकेको हुनु पर्नेछ।

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनजाति/दलित/मुस्लिम अल्पसंख्यक जाति प्रमाणित

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

 

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भारतीय/व्रिटिस/ नेपाली भूतपूर्व पेन्सन सिफारिस

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा.को वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  पेन्सन पट्टा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  अन्य प्रमाणहरू

● हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ

10

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ इजाजतपत्र

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सिकेको कम्पनीको सिफारिस, सनाखत गर्ने कम्पनीको प्रतिनिधिको परिचयपत्र तथा सिकाउने व्यक्तिको अध्यावधिक इजाजत पत्र

●  निरोगिताको प्रमाण

●  प्रहरी प्रतिवेदन

 

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.ख.नियमावली बमोजिम

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११

हातहतियार नामसारी

●  तोकिएको ढाँचाको निवेदन

●  हातहतियार लिने र दिने दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र मन्जुरीनामा,

●  सक्कलै इजाजतपत्र

●  हकदार भएमा नाता खुल्ने प्रमाण

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.श.नि.बमोजिम

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थनवीकरण

●  सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र सक्कल इजाजत पत्र

●  न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  हातहतियार नवीकरण गर्दा स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा हातहतियार र त्यसमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री सहित उपस्थित हुनु पर्ने

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.ख.नि. बमोजिम

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना

१३

संस्था दर्ता

● तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन

● तोकिएको ढाँचा बमोजिमको विधान३ प्रति

●  कार्य समितिको पदाधिकारीहरूको ना.प्र .प.को फोटोकपी

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा.को सिफारिस

●  संस्था स्थापना गर्ने भेलाको निर्णय फोटोकपी

●  अधिकार प्रत्यायोजन

प्रकृया पुगेपछि

रु.१०00

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४

संस्था नवीकरण

● लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)

●  सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र

●  कार्य समितिको निर्णयको फोटोकपी

●  करचुक्ता प्रमाणपत्र

● बार्षिक प्रगति विवरण

● सक्कल प्रमाणपत्र

● अडिटरको करचुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी

● बार्षिक साधारण सभाको माइन्युट (हाल सम्मको आर्थिक विवरण अनुमोदन तथा

● सम्पुर्ण सदस्यको  विवरण

 

प्रकृया पुगेपछि

आ.व.को असोज मसान्त सम्म रु.५००।- , पुस मसान्त सम्म रु.600।-, असार मसान्तसम्म रु.७५० र अर्को वर्षका लागि रु.1000

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१५

पत्रपत्रिका दर्ता

● तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन र हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

● प्रकाशक संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण

● प्रकाशकले सम्पादक नियुक्ति गरेको प्रमाण र सम्पादकले पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने मञ्जुरीनामा

● सम्पादकको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रका फोटोकपी र नागरिकता प्रमाणपत्र फोटोकपी

● स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न स्वीकृति दिएको सिफारिस, छापाखाना दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र करचुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी

प्रकृया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१६

छापाखाना स‌ञ्‍चालन इजाजत

●  छापाखाना दर्ताको प्रमाणपत्र र फोटोकपी

●  व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय र सञ्‍चालकको विवरणको फोटोकपी

●  करदाता प्रमाणपत्र, छापाखाना सञ्‍चालन गर्ने घरजग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको भए मन्जुरीनामा, छापाखाना उपकरणहरू खरिद गरेको वा नामसारी भई आएमा सोको प्रमाण र फोटोकपी

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

प्रकृया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विपद् राहत

१७

विपद\ राहत

● प्रहरी संचार

● घटनास्थल प्रहरी मुचुल्का

● स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस/वडा कार्यालयको सिफारिस

● मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (मृत्यु भएमा)

● राहत पाउने एकाघरको नाता प्रमाणित (मृत्यु भएमा)

 

निःशुल्क

स.प्र.जि.अ., शाखाहेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मोवाइल नं 9851147777, फोन नं. ०१०-५६००३३, ०१०-५६०२६६ गुनासो सुन्ने अधिकारीको  मोवाइल नं 9851147777 (कोठा नं. २०४ र २०१) सूचना अधिकारीको  मोवाइल नं  9851248777  (कोठा नं. २०४)


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-10 14:02:46

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Powered By: ProActive Developers