Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

ठेगाना : Bidur

फोन नं : 010-560033

फ्याक्स : 010-560333

इमेल : nuwakotcdo@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daonuwakot/

मातहतका कार्यालयहरु