Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते

20181219_104411(2).jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते
20181220_131304(2).jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते
20181220_094539(1).jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते
20181219_130433.jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते
20181220_112032.jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते
20181219_101155(1).jpg
किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते