Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

म्यागङ गाउँपालिकामा भएको आगलागी सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको सार