Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र 2075-09-08

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरू / प्रमाणहरू

लाग्ने समय

शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/ शाखा

गुनासो सुन्‍ने अधिकारी

शान्ति सुरक्षा

शान्ति सुरक्षा,

ठाडो उजुरी

●  शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन वा जानकारी

●  व्यहोरा सहितको ठाडो उजुरी र नागरिकताको फोटोकपी

तुरुन्त

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ. र शाखा हेर्ने नायव सुव्बा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नागरिकता

वंशज नेपाली नागरिकता

●  अनुसूची १ को फारममा न.पा./गा.पा.को वडाको सिफारिस

●  वुवा र आमाको नागरिकताको फोटोकपी

●  वुवा, आमा वा वंशज तर्फ नाता खुल्ने कागजात सहित तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सनाखत

●  जन्ममिति खुल्ने प्रमाण (शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता)

   (एस.ई.ई. वा सो भन्दा माथि उत्तीर्ण गरेकाको हकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनिवार्य)

●  उक्त प्रमाणहरू पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने प्रमाणहरू: विवाहित महिलाको हकमा पति नागरिकता प्रमाणपत्र, माइतीतर्फको वंशज (बाबु, आमा, दाजु, भाई) खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पति वा वंशज तर्फ तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको सनाखत

●  वसाईसराई गरी आउनेको हकमा वसाईंसराईंको प्रमाणपत्र

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ‍(महिलाका लागि)

●  अनुसूची ७ को फारममा न‍‍.पा./गा.पा. वडाको सिफारिस

●  पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र र विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ‍(हुलाकको छाप सहित)

●  पतिको सनाखत, पति नभएमा नाता खुल्ने प्रमाण सहित नजिकको नातेदार (ससूरा, सासू, जेठाजु र देवर) को सनाखत

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(क) नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 

 

 

 

(ख) नेपाली नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपि

 

●  तोकिएको ढाँचा अनुसारको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनुसूची फारममा पूरा विवरण भरी गा.पा./न.पा. वडाको सिफारिस ‍(नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर वा जारी मिति खुलेको हुनु पर्ने)

● हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने अनुसूचीमा प्रमाणित गरिएको अटो साइजको फोटो २ प्रति

 

(ख) को हकमा थप कागजातहरू :

●  वसाईंसराईं गरी आएका अन्य जिल्लाहरूबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिका हकमा वसाईंसराईं दर्ताको प्रमाणपत्र

●  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प र विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पति वा एकाघरको ससुरा वा सासू वा जेठाजु वा देवरको नाता खुल्ने प्रमाण सहित सनाखत

●  दलितहरूको थर परिवर्तन गर्नु परेमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट प्रकाशित थर सूचीमा रहेको थर बमोजिम हुनेगरी वडा कार्यालयको यकीन सिफारिस

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१३ को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०३)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नावालक परिचयपत्र

●  तोकिएको ढाँचाको निवेदन

●  बुवा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र फोटोकपी

●  वसाईंसराईं गरी आउनेको हकमा वसाईंसराईंको प्रमाणपत्र

●  जन्ममिति खुल्ने प्रमाण ‍(शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता )

●  कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस

●  नावालकको हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने सिफारिस पत्रमा प्रमाणित गरिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

●  नावालक परिचयपत्र हराई वा झुत्रो भई प्रतिलिपि लिनु पर्ने भएमा सिफारिस तथा सक्कलै झुत्रो तथा व्यहोरा खुल्ने प्रमाण

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

रु.१३ को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राहदानी

राहदानी

●  राहदानी आवेदन फारम २ प्रति

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र फोटोकपी

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति

●  वसाईंसरी आएको हकमा वसाईंसराईंको प्रमाणपत्र

●  विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता

●  कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस म्याद सकिएको वा पाना सकिएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी

●  नावालकको हकमा नावालक परिचय पत्र बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, संरक्षक भएको हकमा निजको नागरिकता प्रमाणपत्र र संरक्षक प्रमाणित

●  राहदानी हराएको च्यातिएको, केरमेट भएको, डढेको, पानीले भिजेको  र ट्राभल डकुमेन्ट भएकाको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति र हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

 

राहदानी विभागबाट प्राप्‍त हुनासाथ

सामान्य रु.५,०००।-

१० बर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा उल्लेखित राजश्वको आधा लाग्नेछ।

हराएमा र झुत्रो भएमा उल्लेखित राजश्वमा थप रु. ५,०००।- लाग्नेछ

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०४)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी / राहदानी विभाग

 

राहदानी द्रूत सेवा सिफारिस

●  नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि

●  सिफारिस फारम

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

● नेपाल भित्रबाट एक पटक MRP लिइ सकेकाको हकमा द्रूत सिफारिस आवश्यक नपर्ने (सिधै राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्ने)

 

प्रकृया पुगे पछि

निशुल्क

 

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुब्वा

(कोठा नं. १०४)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमाणित सिफारिस

नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योयताको प्रमाणपत्रमा थर, उमेर, ठेगाना फरक परेको विवरण सम्बन्धी

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा. वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि

●  राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड (साविक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय)/क्षे.शि.नि.मा व्यहोरा सच्याउन सिफारिस गर्नुपर्दा एस.ई.ई. उत्तीर्ण गरेको ६ महिना भित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सिफारिस सहित आवेदन दिई सकेको हुनु पर्नेछ।

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनजाति/दलित/मुस्लिम अल्पसंख्यक जाति प्रमाणित

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

 

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु.१० को टिकट

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भारतीय/व्रिटिस/ नेपाली भूतपूर्व पेन्सन सिफारिस

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा.को वडाको सिफारिस

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  पेन्सन पट्टा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  अन्य प्रमाणहरू

● हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु.१० को टिकट

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ

10

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ इजाजतपत्र

●  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

●  न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  निरोगिताको प्रमाण

●  प्रहरी प्रतिवेदन

 

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.ख.नियमावली बमोजिम

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११

हातहतियार नामसारी

●  तोकिएको ढाँचाको निवेदन

●  हातहतियार लिने र दिने दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र मन्जुरीनामा,

●  सक्कलै इजाजतपत्र

●  हकदार भएमा नाता खुल्ने प्रमाण

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.श.नि.बमोजिम

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२

हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थनवीकरण

●  सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र सक्कल इजाजत पत्र

●  न.पा./गा.पा. को वडाको सिफारिस

●  हातहतियार नवीकरण गर्दा स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा हातहतियार र त्यसमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री सहित उपस्थित हुनु पर्ने

प्रकृया पुगे पछि

रु.१० को टिकट तथा हा‍.ख.नि. बमोजिम

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना

१३

संस्था दर्ता

● तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन

● तोकिएको ढाँचा बमोजिमको विधान३ प्रति

●  कार्य समितिको पदाधिकारीहरूको ना.प्र .प.को फोटोकपी

●  सम्बन्धित न.पा./गा.पा.को सिफारिस

●  संस्था स्थापना गर्ने भेलाको निर्णय फोटोकपी

●  अधिकार प्रत्यायोजन

प्रकृया पुगेपछि

रु.१०00

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४

संस्था नवीकरण

● लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)

●  सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र

●  कार्य समितिको निर्णयको फोटोकपी

●  करचुक्ता प्रमाणपत्र

● बार्षिक प्रगति विवरण

● सक्कल प्रमाणपत्र

● अडिटरको करचुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी

 

प्रकृया पुगेपछि

आ.व.को असोज मसान्त सम्म रु.५००।- , पुस मसान्त सम्म रु.600।-, असार मसान्तसम्म रु.७५० र अर्को वर्षका लागि रु.1000

शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१५

पत्रपत्रिका दर्ता

● तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन र हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

● प्रकाशक संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण

● प्रकाशकले सम्पादक नियुक्ति गरेको प्रमाण र सम्पादकले पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने मञ्जुरीनामा

● सम्पादकको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रका फोटोकपी र नागरिकता प्रमाणपत्र फोटोकपी

● स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न स्वीकृति दिएको सिफारिस, छापाखाना दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र करचुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी

प्रकृया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१६

छापाखाना स‌ञ्‍चालन इजाजत

●  छापाखाना दर्ताको प्रमाणपत्र र फोटोकपी

●  व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय र सञ्‍चालकको विवरणको फोटोकपी

●  करदाता प्रमाणपत्र, छापाखाना सञ्‍चालन गर्ने घरजग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको भए मन्जुरीनामा, छापाखाना उपकरणहरू खरिद गरेको वा नामसारी भई आएमा सोको प्रमाण र फोटोकपी

●  हालसालै खिचिएको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

प्रकृया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ., शाखा हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

(कोठा नं. १०६)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विपद् राहत

१७

विपद\ राहत

● प्रहरी संचार

● घटनास्थल प्रहरी मुचुल्का

● स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस/वडा कार्यालयको सिफारिस

● मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (मृत्यु भएमा)

● राहत पाउने एकाघरको नाता प्रमाणित (मृत्यु भएमा)

 

निःशुल्क

स.प्र.जि.अ., शाखाहेर्ने प्रशासकीय अधिकृत र नायव सुव्बा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मोवाइल नं 985१147777, फोन नं. ०१०-५६003३, ०१०-५६0२६६ गुनासो सुन्ने अधिकारीको  मोवाइल नं 9851१47777 (कोठा नं. २०४ र २०१) सूचना अधिकारीको  मोवाइल नं  9851248777  (कोठा नं. २०४)


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-27 13:56:21

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Powered By: ProActive Developers