Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

  

क्र.स.

सेवा सुविधाको प्रकार

सेवा सुविधामा पुर्याउनु पर्ने प्रकृया

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने समय

जिम्वारी तोकीकएको कर्मचारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१.

नागरिकता

)वंशज

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)बैवाहिक अंगिकृत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)प्रतिलिपी नागरिकता

 

 

 

 

 

 

)नागरिकताको सामान्य संशोधन

दिएको ढाँचामा फोटो सहितको अनुसूची - १

२. दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

३. वंशजको नाता खुल्ने घर परिवारको नागरिकता र सनाखत गर्ने ब्यक्ति ।

४. जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

५. बसाई सरी आएको भए सोकोप्रमाण पत्र ।

 विवाहित महिलाको हकमा माईती तर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र, पतिको ना.प्र.प  सनाखत गर्ने व्यक्ति ।

 

१.उपरोक्त कागजातको अतिरिक्त विदेशको नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण, नागरिकता प्रमाण-पत्र त्याग गर्न कारवाही चलाएको निवेदनको प्रतिलिपि र सो हुलाक मार्फत पठाएको रजिष्ट्री गरेको हुलाक रसिद समेत सलग्न हुनुपर्ने,

सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस गरिएको अनुसूची ७ ।

 

१.नागरिकता लिएको मिति र नं. खुलेको फोटो सहित प्रमाणित भएको सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस ।

पासपोर्ट साईजको २ प्रतिफोटो ।

 

 

सैनिकहरु एवं निजहरुका परिवार हरुले आफ्नो नाम, थर र अन्य ब्यहोरा संशोधन गर्न आवश्यक भएमा यथेष्ठ प्रमाण सहित सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस राखि निवेदन दिनु पर्ने ।

रु १०/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १०/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १३/- को टिकट

 

रु १३/- को टिकट

 

 

दिनको २ बजे भन्दा अगाडी आवश्यक प्रमाण पुर्याई पेश गरेकोमा सोही दिन दिइने  छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी यकिन भएपछि।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभिलेख भेटिएमा निवेदन दिएकै दिनमा र अभिलेख खोज्न ढिलाई भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेपछि सोही दिन

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी यकिन भएपछि

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

 

स.प्र.जि.अ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स.प्र.जि.अ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स.प्र.जि.अ.

 

 

 

 

 

 

 

 

स.प्र.जि.अ.

२.

साधारण

()राहदानी वितरण

 

१.तोकिएको ढाँचामा २ प्रति फाराममा ब्यक्तिगत विवरण भर्ने ।

२. तोकिएको साइजको फोटो ।

३. नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि   २ र सक्कलै ना.प्र.प. ।

३. पहिले राहदानी बनाएको भए राहदानी नं. र जारी मिति फारममा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

६. नावालकको राहदानी बानाउन चाहनेले:-

) राहदानी फाराम २ प्रति भरी पेश गर्ने ।

) नाबालक परिचय पत्र सक्कल र प्रतिलिपी २ प्रती

) माता/पिताको ना.प्र.प. प्रतिलिपि

) नाता प्रमाणित प्रतिलिपि

७. द्रुत सेवावाट राहदानी बनाउन चाहनेले:-

 नागिरकता / नाबालक परिचय पत्र प्रमाणिकरण फाराम २ प्रति भरी दस्तखत गरेको ।

 ख) सक्कल ना.प्र.प. र ना.प्र. प्रतिलिपि २ प्रती ।

राहादानी फाराम बुझनु र राहदानी बुझ्न स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने, ना.प्र बैंक भौचर लिएर आउनु पर्ने।

रु ५०००/- बुझिलिएको बैक भौचर र सोको छाँया प्रति

 

 

१.पहिला राहदानि बनाएको भएमा म्याद सकिएको भएमा रु.५,०००/-(म्याद सकिएको राहदानी पेश गर्नु पर्ने रु.१०,०००/-को बैंक भौचर

रु १०,०००/-

२.१० वर्ष सम्मको लागि रु.२५००/-को बैंक भौचर ।

३५ दिन भित्र

राहदानी फाँट

''           ''

३.

संघ/संस्था

क.नयाँ संस्था दर्ता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. नविकरण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग. विधान संसोधन

१.संस्था गठन गर्ने सम्वन्धमा साधारण भेलावाट गरिएको निर्णय प्रतिलिपि

२. सो भेलावाट तदर्थ समिति गठन गरिएको निर्णयको उतार ।

३ संस्था दर्ताको प्रक्रियाको लागि तदर्थ समितिले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारी ।

४.  ३ प्रति विधान,  सो विधानमा तदर्थ समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले शिर पुछारमा सही गरेको हुनुपर्ने ।

५. कम्तिमा ७ जना पदाधिकारी र निजहरुको नागरिकता प्रतिलिपि

६. अनुसूची बमोजिम ढाँचाको निवेदन

 

 

 

१.अघिल्लो आ.ब. को ले.प. प्रतिवेदन ।

२. सक्कल प्रमाणपत्र सहित सस्थको तर्फवाट जिम्मेवार पदाधिकारीको निवेदन ।

३. दर्तावाला लेखापरिक्षकको नविकरण भएको प्रमाणपत्र फोटोकपी ।

४. संस्थाको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।

. गा.पा./न.पा.को शिफारिस

६.कर युक्ताको प्र.पत्र ।

७.समाज कल्याणमा अबद्धता प्रमाण पत्र

 

 

 

 

१. साधारण सभाको २/३ बहुमतवाट विधान संशोधनगरिएको निर्णय प्रति र तिनमले फारममा भरि पदाधिकारीले दस्तखत गरेको

२. सम्वन्धित संस्थाको निवेदन ।

३. साधारण सदस्य संख्या उपस्थित खुलाईएको हुनुपर्ने ।

 

रु १० को टिकट र रु १,०००/- को नगदी रसिद

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु ५०० (म्याद भित्र भए) म्याद नाघेको भए ऐनमा उल्लेख गरे अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक अध्यन सकिएपछि सोहि दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकृया पुरा भएको दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकृया पुरा भएको दिन

 

स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

"        "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"              "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"              "

४.

विपतको राहत

१.सम्वन्धित ब्यक्ति को ना.प्र.प. फोटोकपि सहितको निवेदन।

२.  सम्बन्धित वडा कार्यालयको  सिफारिस र प्रहरी प्रतिवेदनको छायाँ प्रति ।

३.मृतकको हकमा मृत्य दर्ताको प्रमाण पत्र ।

४.मृतक र हकदार बिचको नाता प्रमाणित ।

नि:शुल्क

तुरुन्तै

 

"        "

५.

भू.पु. पेन्सनर हरुको पारिवारिक विवरण र अन्य कागजातहरु प्रमाणीत गर्ने

१.वडा मूचुल्का सहित  सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।

२. सम्वन्धित ब्यक्तिको ना.प्र.प., मृत्यु भैसकेको ब्यक्ति उल्लेख गर्नु पर्ने भए मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह भएको विवरण उल्लेख गर्नु परेमा विवाह  दर्ताको प्र.पत्र । अवकास पत्र, पेन्सनपट्टा परिचय पत्र आदि साथै राखी सम्वन्धित ब्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।

३. फोटो सहितको नाता प्रमाणित पत्र (सबै सदस्यको)

रु १० को टिकट

२.०० बजे भित्र प्रमाण पुर्याई पेश भएकोमा सोही दिन

स्थानिय प्रशासन फाँट

"     "

६.

हातहतियार सम्वन्धि :

()खरिदका लागि सिफारिस

 

 

 

राख्ने इजाजत पत्र

 

 

 

 

()स्वदेशमा विक्री वितरण गर्दा

 

 

 

()नामसारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()नविकरण

 

 

 

१.पर्चेजिङ निवेदन ढाँचा बमोजिम हुनु पर्ने

२. डाक्टरले प्रमाणित गरिदिएको निरोगिताको प्रमाण पत्र ।

  1. सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस ।

१.नियमानुसार आयात इजाजपत्र प्राप्त गरि खरिद गरी ल्याए पछि भन्सार तिरेको कागजपत्र ।

२. सम्वन्धित ब्यक्तिको ना.प्र.प.

३. पी.पी.साइजको २ प्रति फोटो ।

 

१.लिने दिने दुबैको ढाँचा बमोजिमको निवेदन ।

२. राजीनामा कागज

३. ना.प्र.प.को फोटो कपी

४. इजाजत पत्रको सक्कलै प्रति

 

१.ना.प्र.प.को फोटोकपी सहित मृतकको नजिकको हकदारको निवेदन ।

२.  सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस

३. मृत्युदर्ताको प्रमाण-पत्र ।

४.इजाजत पत्रवाला ब्यक्तिको मृत्यु भएको ६ महिना भित्र निवेदन दिएको हुनु पर्ने ।

५.डाक्टरवाट पाएको निरोगीताको प्रमाण पत्र ।

 

१.निवेदन, हातहतियार इजाजत पत्र

 

 

रु १० को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेको सोही दिन सिफारिस गरिने ।

 

 

 

"             "

 

 

 

 

 

 

 

"           "

 

 

 

 

 

 

"           "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रक्रिया पुरा भएको सोही दिन

 

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

"        "

 

 

 

 

 

 

 

"         "

 

 

 

 

 

 

"         "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

"          "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"        "

७.

ठाडो उजुरी

१. सम्वन्धित मर्का परेको ब्यक्तिले आफूलाई मर्का पर्न गएको ब्यहोरा र विपक्षी सहितको नाम उल्लेख गरी निवेदन दिनु पर्ने ।

रु १० को टिकट

आवश्यक प्रमाण तथा ब्यक्ति बुझी छलफल गराई न्यायोचित ढंगवाट विवाद टुङो लगाउने प्रयास गरिने छ ।

स्थानिय प्रशासन फाँट

"         "

८.

पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता सम्वन्धी

१.ढाँचा अनुसार रु १० को टिकट टाँसी पत्रिकाको सम्पूर्ण विवरण सहित रितपूर्वकको निवेदन

२. सम्पादकको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने ।

३. प्रहरी प्रतिवेदन सूचना विभागवाट र अन्यत्र उक्त नामवाट पत्रपत्रिका दर्ता नभएको जानकारी आउन पर्ने ।

दैनिक समाचार रु १०००/- अर्ध साप्ताहीक ७००/-

साप्ताही रु ५००/-

पाक्षीक रु ३००/-

मासिक रु २००/-

अन्य पत्रिका २००/

सबै प्रक्रिया पुरा भै सके पछि

स्थानीय प्रशासन फाँट

"                 "

९.

उमेर नाम थर सच्चाउने

१.एस.एल.सी परिक्षा उर्त्तीण गरेको ६ महिना भित्रको भए मात्र

२. एस.एल.सी.को चारित्रिक प्र.पत्र र लब्धांक पत्र, नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी सहित  सम्बन्धीत वडा कार्यालयको र विद्यालयको फोटो सहितको सिफारिस ।

रु १० को टिकट

बुझ्ने कार्य भएपछी

स्थानीय प्रशासन फाँट

"       "

१०.

मुद्दा सम्वन्धी

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट दर्ता हुन आएका मुद्दामा म्याद तामेल भै साक्षी बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि ।

 

कानून बमोजिम

मुद्दा फाँट

"                  "

 

११.

 

 

भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्वन्धी

 

उजुरी प्राप्त भएपछी छानविन हुने र उजुरीकर्ताले प्रमाण सहित पेश v गर्नु पर्ने ।

 

कानून बमोजिम

मुद्दा फाँट

"      "

१२.

एकै ब्यक्ति सिफारिस (जन्म मिति ठेगाना हिज्जेको थर,बिचको नाम आदि)

१.निवेदन ना.प्र.संग ।

२.कुन कागजातमा विवरण फरक परेको हो सो को सक्कल र फोटोकपी ।

३ सम्वनधित वडा कार्यालयको व्यहोरा खुलेको सिफारिस ।

४आवश्यक्तानुसार प्रहरी प्रतिबेदन माग गर्न सकिने

टिकट रु.१०/-

 

सम्पुर्ण कागजात बुझने कार्य सम्पन्न भएपछि ।

 

स.प्र.जि.अ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५११४७७७७ ,

सूचना, अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५१२४८७७७

फोन नं. ०१०-५६००३३, फ्यास नं. ०१०-५६०३३३ इमेलM nuwakotcdo@gmail.com