Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

कार्यकक्ष सम्बन्धी जानकारी

क्र.सं.

कार्यकक्ष

कोठा नं.

१.

प्र.जि.अ.

२०१

२.

स.प्र.जि.अ.

२०४

३.

प्रशासकीय अधिकृत

१०१(प्रशासन)

४.

प्रशासकीय अधिकृत

१०५ (नागरिकता)

५.

स्थानिय प्रशासन तथा शा.सु.शाखा

१०६

९.

आर्थिक प्रशासन शाखा

२०५

६.

नागरिकता शाखा

१०३

७.

राहदानी शाखा

१०४

८.

मुद्दा शाखा

२०७

९.

दर्ता/चलानि फाँट  र सोध पुच्छ कक्ष

११०

१०.

नागरिकता अभिलेख व्यवस्थापन शाखा

१०२

११.

मिनि मिटिङ हल

२०६

१२.

 बेत्रावती मिटिङ हल

२०३

१३.

विपद् व्यवस्थापन शाखा

२०८

१४.

कम्प्युटर शाखा

२०९