Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

क्र.स.

सेवा सुविधाको प्रकार

सेवा सुविधामा पुर्याउनु पर्ने प्रकृया

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने समय

जिम्वारी तोकीकएको कर्मचारी

कैफियत

१.

नागरिकता

 • )वंशज

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • )बैवाहिक अंगिकृत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • )प्रतिलिपी नागरिकता

 

 

 

 

 

 

 

 

 • )नागरिकताको सामान्य संशोधन
 • िएको ढाँचामा फोटो सहितको अनुसूची - १

२. दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

३. वंशजको नाता खुल्ने घर परिवारको नागरिकता र सनाखत

४. जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

५. बसाई सरी आएको भए सोकोप्रमाण पत्र ।

६. अस्थाई निस्सा पाएको भए सो को विवरण

७. विगतको नागरिकता टोलीमा नाम दर्ता छुट भएकाहरुले उपरोक्त कागजातहरुको अतिरिक्त वडा मुचूल्का सहितको सिफारिस ।

८. विवाहित महिलाको हकमा माईती तर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र, पतिको ना.प्र.प  सनाखत गर्ने व्यक्ति बेजिल्लामा भएकाको हकमा नागरिकता नलिएको भन्ने र लगत खुलाइएका सम्वन्धित जि.प्र.का को प्रमाणित पत्र ।

 

१.उपरोक्त कागजातको अतिरिक्त विदेशको नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण, नागरिकता प्रमाण-पत्र त्याग गर्न कारवाही चलाएको निवेदनको प्रतिलिपि र सो हुलाक मार्फत पठाएको रजिष्ट्री गरेको हुलाक रसिद समेत सलग्न हुनुपर्ने,

सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस गरिएको अनुसूची ।

 

 

 

 

 

 

 

१.नागरिकता लिएको मिति र नं. उल्लेख गरेको निवेदन ।

२. फोटो सहित प्रमाणित भएको सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस ।

३. पासपोर्ट साईजको २ प्रतिफोटो ।

 

 

 

 • . सैनिकहरु एवं निजहरुका परिवार हरुले आफ्नो नाम, थर र अन्य ब्यहोरा संशोधन गर्न आवश्यक भएमा यथेष्ठ प्रमाण सहित सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस राखि निवेदन दिनु पर्ने ।

रु १०/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १०/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १३/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १०/- को टिकट

 

 

दिनको २ बजे भन्दा अगाडी आवश्यक प्रमाण पुर्याई पेश गरेकोमा सोही दिन दिइने  छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेमा सोही दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभिलेख भेटिएमा निवेदन दिएकै दिनमा र अभिलेख खोज्न ढिलाई भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेको सोही दिन

नागरिकता फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

 

ढिलासुस्ती भएमा प्र.जि.अ. समक्ष शिकायत वा उजुरी गर्न सकिने छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ढिलासुस्ती भएमा प्र.जि.अ. समक्ष शिकायत वा उजुरी गर्न सकिने छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ढिलासुस्ती भएमा प्र.जि.अ. समक्ष शिकायत वा उजुरी गर्न सकिने छ ।

 

 

''       ''

२.

सामान्य  विवाह दर्ता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()वेदेशी सँग विवाह दर्ता

 • केटीको उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने ।

२.  सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस र ना.प्र.प.न. सहित तोकिएको ढाँचामा संयुक्त निवेदन ।

 • . दुबै पक्षवाट नागरिकता प्रमाण-पत्र सहित ३/३ जना साक्षी
 • . दुवैको ५/५ प्रति पी.पी. साईजको फोटो ।

५.केटाकेटी अविवाहित भएको वडाको सिफारिस/ प्रमाण पत्र

माथी १ कोलागी आवश्यक प्रमाणको अतिरिक्त देहायको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने:

 

१.विदेशी केटा र केटीको तर्फ वाट:- सम्वन्धित दुतावासको (No Objection Letter ) को सक्कल कपी ।

२. पासपोर्ट (राहदानी) भिसाको (प्रवेशाज्ञा) प्रमाणित प्रतिलिपि ।

३. अविवाहित भएको प्रमाण-पत्र पेश गर्नु पर्ने ।

रु १०/- को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १०/- को टिकट

 

विवाह दर्ता ऐन अनुसार म्याद पुगेको दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विवाह दर्ता ऐन अनुसार म्याद पुगेको दिन

स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय प्रशासन फाँट

"        ""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''    ''     ''

३.

साधारण

()राहदानी वितरण

 

१.तोकिएको ढाँचामा २ प्रति फाराममा ब्यक्तिगत विवरण भर्ने ।

२. तोकिएको साइजको फोटो ।

३. नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि            २ र सक्कलै ना.प्र.प. ।

 ३. पहिले राहदानी बनाएको भए राहदानी नं. र जारी मिति फारममा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

६. नावालकको राहदानी बानाउन चाहनेले:-

 • ) राहदानी फाराम २ प्रति भरी पेश गर्ने ।
 • ) नाबालक परिचय पत्र सक्कल र प्रतिलिपी २ प्रती
 • ) माता/पिताको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 • ) नाता प्रमाणित प्रतिलिपि

७. द्रुत सेवावाट राहदानी बनाउन चाहनेले:-

 1.  नागिरकता / नाबालक परिचय पत्र प्रमाणिकरण फाराम २ प्रति भरी दस्तखत गरेको ।
 2.  ख) सक्कल ना.प्र.प. र ना.प्र. प्रतिलिपि २ प्रती ।

राहादानी फाराम बुझनु र राहदानी बुझ्न स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने, ना.प्र सक्कल रसिद र एक प्रति M.R.P. साइजको फोटो लिएर आउनु पर्ने

रु ५०००/- बुझिलिएको नगदी रसिद ।

 

 

 

पहिला राहदानि बनाएको भएमा

रु १०,०००/- बुझिलिएको नगदी रसिद ।

३५ दिन भित्र

राहदानी फाँट

''           ''

४.

संघ/संस्था दर्ता

()नयाँ संस्था दर्ता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()नविकरण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • )विधान संशोधन

१.संस्था गठन गर्ने सम्वन्धमा साधारण भेलावाट गरिएको निर्णय प्रतिलिपि

२. सो भेलावाट तदर्थ समिति गठन गरिएको निर्णयको उतार ।

३. विधानको मस्यौदा तयार गरि सस्था दर्ताको प्रक्रियाको लागि तदर्थ समितिले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारी ।

४.  ३ प्रति विधान,  सो विधानमा तदर्थ समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले शिर पुछारमा सही गरेको हुनुपर्ने ।

५. कम्तिमा ७ जना पदाधिकारी र निजहरुको नागरिकता प्रतिलिपि

६. अनुसूचि बमोजिम ढाँचाको निवेदन

 

१.अघिल्लो आ.ब. को ले.प. प्रतिवेदन ।

२. सक्कल प्रमाणपत्र सहित सस्थको तर्फवाट जिम्मेवार पदाधिकारीको निवेदन ।

३. दर्तावाला लेखापरिक्षकको नविकरण भएको प्रमाणपत्र फोटोकपी ।

४. संस्थाको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।

 • . गा.पा./न.पा.को शिफारिस

 

 

१. साधारण सभाको २/३ बहुमतवाट विधान संशोधनगरिएको निर्णय प्रति

२. सम्वन्धित संस्थाको निवेदन ।

३. साधारण सदस्य संख्या उपस्थित खुलाईएको हुनुपर्ने ।

 

 

रु १० को टिकट र रु १,०००/- को नगदी रसिद

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु ५०० (म्याद भित्र भए) म्याद नाघेको भए ऐनमा उल्लेख गरे अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेको सोही दिन ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकृया पुरा भएको दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकृया पुरा भएको दिन

 

 

स्थानीय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

"        "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"              "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"              "

५.

दैविक प्रकोप राहत

१.सम्वन्धित ब्यक्ति को ना.प्र.प. नक्कल सहितको निवेदन।

२.  सम्बन्धित वडा कार्यालयको  सिफारिस र प्रहरी प्रतिवेदनको छाया प्रति ।

नि:शुल्क

तुरुन्तै

 

"        "

६.

भू.पु. पेन्सन हरुको पारिवारिक विवरण र अन्य कागजातहरु प्रमाणीत गर्ने

१.वडा मूचुल्का सहित  सम्बन्धित वडा कार्यालयकोवाट फोटो सहित टाँस गरेको सिफारिस ।

२. सम्वन्धित ब्यक्तिको ना.प्र.प., मृत्यु भैसकेको ब्यक्ति उल्लेख गर्नु पर्ने भए मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, अवकास पत्र, पेन्सनपट्टा परिचय पत्र आदि साथै राखी सम्वन्धित ब्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।

३. प्रत्येक सिफारिसको लागि २/२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

रु १० को टिकट

२.०० बजे भित्र प्रमाण पुर्याई पेश भएकोमा सोही दिन

स्थानिय प्रशासन फाँट

"     "

८.

हातहतियार सम्वन्धि :

()खरिदका लागीसिफारिस

 

 1. राख्ने इजाजत पत्र

 

 

 

 

()स्वदेशमा विक्री वितरण गर्दा

 

 

 

()नामसारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()नविकरण

१.पर्चेजिङ निवेदन ढाँचा बमोजिम हुनु पर्ने

२. डाक्टरले प्रमाणित गरिदिएको निरोगिताको प्रमाण पत्र ।

 1. सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस ।

१.नियमानुसार आयात इजाजपत्र प्राप्त गरि खरिद गरी ल्याए पछि भन्सार तिरेको कागजपत्र ।

२. सम्वन्धित ब्यक्तिको ना.प्र.प.

३. पी.पी.साइजको २ प्रति फोटो ।

१.लिने दिने दुबैको ढाँचा बमोजिमको निवेदन ।

२. राजीनामा कागज

३. ना.प्र.प.को फोटो कपी

४. इजाजत पत्रको सक्कलै

१.ना.प्र.प.को फोटोकपी सहित मृतकको नजिकको हकदारको निवेदन ।

२.  सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस

३. मृत्युदर्ताको प्रमाण-पत्र ।

४.इजाजत पत्रवाला ब्यक्तिको मृत्यु भएको ६ महिना भित्र निवेदन दिएको हुनु पर्ने ।

५.डाक्टरवाट पाएको निरोगीताको प्रमाण पत्र ।

 

१.निवेदन, हातहतियार इजाजत पत्र

रु १० को टिकट

 

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नियमानुसार तोकिएको रकम

आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाण पुगेको सोही दिन सिफारिस गरिने ।

 

 

 

"             "

 

 

 

 

 

"           "

 

 

 

 

 

 

"           "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रक्रिया पुरा भएको सोही दिन

स्थानिय प्रशासन फाँट

 

 

 

 

 

"        "

 

 

 

 

 

"         "

 

 

 

 

 

 

"         "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय प्रशासन फाँट

"          "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"        "

९.

ठाडो उजुरी

सम्वन्धित मर्का परेको ब्यक्तिले आफूलाई मर्का पर्न गएको ब्यहोरा र विपक्षी सहितको नाम उल्लेख गरी निवेदन दिनु पर्ने ।

 

रु १० को टिकट

आवश्यक प्रमाण तथा ब्यक्ति बुझी छलफल गराई न्यायोचित ढंगवाट विवाद टुङो लगाउने प्रयास गरिने छ ।

स्थानिय प्रशासन फाँट

"         "

१०.

पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता सम्वन्धी

१.ढाँचा अनुसार रु १० को टिकट टाँसी पत्रिकाको सम्पूर्ण विवरण सहित रितपूर्वकको निवेदन

२. सम्पादकको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने ।

३. प्रहरी प्रतिवेदन सूचना विभागवाट र अन्यत्र उक्त नामवाट पत्रपत्रिका दर्ता नभएको जानकारी आउन पर्ने ।

दैनिक समाचार रु १०००/- अर्ध साप्ताहीक ७००/-

साप्ताही रु ५००/-

पाक्षीक रु ३००/-

मासिक रु २००/-

अन्य पत्रिका २००/

सबै प्रक्रिया पुरा भै सके पछि

स्थानीय प्रशासन फाँट

"                 "

११.

उमेर नाम थर सच्चाउने

१.एस.एल.सी परिक्षा उर्त्तीण गरेको ६ महिना पछि भित्रको भए मात्र

२. एस.एल.सी. प्रमात्र-पत्र, नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी सहित  सम्बन्धीत वडा कार्यालयको र विद्यालयको सिफारिस ।

रु १० को टिकट

बुझ्ने कार्य भएपछी

स्थानीय प्रशासन फाँट

"       "

१२.

मुद्दा सम्वन्धी

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट दर्ता हुन आएका मुद्दामा म्याद तामेल भै साक्षी बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि ।

 

कानून बमोजिम

मुद्दा फाँट

"                  "

 

१३.

भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्वन्धी

उजुरी प्राप्त भएपछी छानविन हुने र उजुरीकर्ताले प्रमाण सहित पेश v गर्नु पर्ने ।

 

कानून बमोजिम

मुद्दा फाँट

"      "